Domov pro seniory Bukov

Zveřejňování Informací


Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Oficiální název – Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení – Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1. 1. 2007 a na základě zřizovací listiny.

IČ zřizovatele: 00081531

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem,  –  „Odbor městských organizací a školství“. 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: Za Vozovnou 783/1

Město: 400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny: Denně 9:00 – 11:00 hod.

Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

ID datové schránky: mpdcrf5

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení – Číslo účtu: 3783890217 /0100 (Komerční Banka)

6. IČ

IČ organizace – 445 55 661

7. DIČ

DIČ organizace – nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Rozpočet – Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání.

Vzor smlouvy

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

ID datové schránky: mpdcrf5

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí 

muzikova@domovbukov.cz

brabcova@domovbukov.cz

gregorova@domovbukov.cz

stichova@domovbukov.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby

– Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Tiskopis slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.

Doklad slouží k oznámení o poskytovateli pomoci a ohlášení jeho změn. Doklad musí podat žadatel o příspěvek na péči se žádostí o přiznání příspěvku. Změny týkající se zajištění pomoci je žadatel povinen ohlásit do 8 dnů od jejich vzniku.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

–  ztráta životního partnera

základní sociální poradenství poskytne sociální pracovnice

/ vyřízení pohřbu, změnu občanského průkazu, vyřízení vdovského důchodu atd. /

–  příspěvek na péči

žádost je umístěna na  Žádost o příspěvek na péči    –    podmínky pro přiznání příspěvku na péči a jeho výše – Příspěvek na péči

pomoc s vyplněním má uživatel možnost řešit s rodinou nebo se sociální pracovnicí našeho zařízení

– příspěvky na bydlení, dopravu

žádosti jsou k dispozici –  mpsv

pomoc s vyplněním může žádat u sociální pracovnice

– uživatel má finanční problémy   / dluhy  /

má možnost obrátit se na Magistrát města  Ústí nad Labem /bezplatné poradenství /

– péče o zdraví

má možnost registrace u smluvní praktické lékařky naší organizace a využít zdravotní péče  SZS organizace

zdravotní personál může zajistit  žádosti o kompenzační pomůcky

 – a dále

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy –

108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách)

106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

89/2012 Sb. (občanský zákoník)

262/2008 Sb. (zákoník práce)

101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)

563/1991 Sb. (o účetnictví)

320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

 15. Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených skenováním):
Druh nákladů jednotka cena v Kč za jednotku
1 černobílá fotokopie A4 jednostranně 2,10
2 černobílá fotokopie A4 oboustranně 3,90
3 černobílá fotokopie A3 jednostranně 3,60
4 černobílá fotokopie A3 oboustranně 6,60
5 barevná fotokopie A4 jednostranně 12,30
6 barevná fotokopie A4 oboustranně 24,60
7 barevná fotokopie A3 jednostranně 24,30
8 barevná fotokopie A3oboustranně 48,60
9 černobílá fotokopie pořízená tiskem A4 jednostranně 1,80
10 černobílá fotokopie pořízená tiskem A4 oboustranně 3,30
11 černobílá fotokopie pořízená tiskem A3 jednostranně 3,30
12 černobílá fotokopie pořízená tiskem A3 oboustranně 6,-
13 barevná fotokopie pořízená tiskem A4 jednostranně 12,-
14 barevná fotokopie pořízená tiskem A4 oboustranně 24,-
15 barevná fotokopie pořízená tiskem A3 jednostranně 24,-
16 barevná fotokopie pořízená tiskem A3 oboustranně 48,-
17 Pořízená kopie do elektronického záznamu (skenování) A4, A3 1,50-
18 jiné druhy a formy fotokopií dle jejich pořizovací ceny
  1. Úhrady za opatření technických nosičů dat:
1 nosič – CD v papír. obalu 1 kus 6,- Kč/ks
2 nosič – DVD v papír. obalu 1 kus 8,- Kč/ks
3 nosič – USB 1 kus dle velikosti paměti
4 ostatní technické nosiče 1 kus dle jejich pořizovací ceny
  1. Úhrady za odeslání informace žadateli:
1 balné 1 zásilka 10,- Kč
2 Náklady na poštovní služby 1 zásilka dle aktuálního ceníku PS

16. Certifikáty

17. Etický kodex

18. Výroční zprávy

19.Nouzové a havarijní situace

20. Podávání stížností

20170427_11535920170427_120221

Vnitřní zápis o jednání  – Zápis o jednání-stížnosti

21. Informace na žádost

22.Zlepšení kvality života pro seniory Domova pro seniory Bukov, p.o.

23.Volná pracovní místa

24. Profil zadavatele

25. Schválený – Rozpočet na rok 2022

26. Schválený – Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021-2022

27. Návrh

28. GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Ing. Martin Kolář

telefon + 420 777 150 317, e-mail: mailto:gdpr-po@metropolnet.cz

  •  „Do předmětu e-mailové zprávy uveďte  -Domov pro seniory Bukov, p.o.“

www.metropolnet.cz

29. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.