Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

O nás

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (dále jen DpS Bukov) je moderní zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, který se nachází v centru Ústí nad Labem, čtvrti Bukov. Konkrétně jej naleznete nad Zimním stadionem, v blízkosti zastávky MHD.

V DpS Bukov jsou klientům k dispozici jednolůžkové, manželské nebo partnerské dvoulůžkové pokojové jednotky s příslušenstvím. Velkou předností a výhodou je skutečnost, že pokojové jednotky v DpS Bukov si uživatelé sociální služby mohou dovybavit vlastním drobným nábytkem, čímž je jim umožněno vytvořit si přirozené prostředí s atmosférou domova.

Kuchyňská linka, vestavěné skříně, vybavení koupelny, WC a polohovací postel je v majetku DpS Bukov.

V DpS Bukov se nachází velká jídelna, klubovna, knihovna, zájmová dílna a tělocvična. Venkovní átrium má příjemnou zahradní úpravu s jezírkem.

Našim klientům je zpracováván individuální plán podpory péče s ohledem na jejich potřeby, přání a cíle v souladu s námi poskytovanými službami a možnostmi.

DpS Bukov je partnerem vzdělávacího projektu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dále spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou v Ústí nad Labem a poskytuje praxi studentům těchto škol.

Veřejný závazek

Poslání DpS Bukov

Naším posláním je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům a osobám s tělesným postižením, kteří si z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani prostřednictvím členů své rodiny zajistit základní životní potřeby. Všechny služby jsou poskytovány tak, aby naši klienti žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků, a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Senioři:

 • věková kategorie klientů mladší senioři (65-80 let),
 • věková kategorie klientů starší senioři (nad 80 let).

Kapacita  počet lůžek: 122.
Provozní doba: nepřetržitě.

Osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením:

 • věková kategorie klientů dospělí (27- 65 let),
 • věková kategorie klientů mladší senioři (65-80 let),
 • věková kategorie klientů starší senioři (nad 80 let).

Kapacita počet lůžek: 10.
Provozní doba: nepřetržitě.

Vize DpS Bukov

Nabízet našim klientům komplex kvalitních, na sebe navazujících služeb, přizpůsobených jejich požadavkům a potřebám s důrazem na podporu samostatnosti a nezávislosti pokud možno jako v životě jejich vrstevníků v běžné společnosti. Umožnit klientům udržet a rozvíjet jejich fyzické a psychické schopnosti.

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DpS Bukov:

Jsme příspěvkovou organizací, která je zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem, a to Zřizovací listinou, která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti DpS Bukov, vymezuje majetek a majetková práva a v obecné rovině také poskytované sociální služby. DpS Bukov vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem, ředitelem organizace. Klienti DpS Bukov jsou lidé s různorodým životním zatížením. Služby jsou poskytovány celoročně, 24 hodin denně.

Cíle DpS Bukov:

 • poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb;
 • realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova;
 • zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Cíle poskytované péče:

 • vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí prostřednictvím ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, poradenství a dalších služeb;
 • snížit rizika sociálního vyloučení;
 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů;
 • podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout;
 • vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na volnočasových aktivitách a akcích ve spolupráci s ostatními sociálními zařízeními.

Princip poskytování služeb:

 • středem zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy;
 • partnerství;
 • podporování přirozených vztahů, spolupráce s rodinami a přáteli uživatelů;
 • ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům služby;
 • poskytování služby v souladu s vnitřními předpisy a pravidly domova;
 • dodržování Standardů kvality péče (SQSS);
 • začlenění a integrace nikoliv sociální vyloučení, využívání běžných služeb veřejnosti, podpora vztahů s rodinou;
 • respektování potřeb služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů;
 • rovnost bez diskriminace;
 • profesní odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání;
 • týmová spolupráce.

Poskytovat sociální služby v DpS Bukov nelze osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře;
 • které trpí akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním;
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (poruchy chování, které ohrožují klienta nebo jeho okolí na zdraví, a které se nedaří žádným způsobem kompenzovat).
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
Za Vozovnou 783/1
400 01 Ústí nad Labem

e-podatelna:
podatelna@domovbukov.cz
www.domovbukov.cz

IČO: 44555661
Číslo účtu: 3783890217/0100
ID datové schránky: mpdcrf5
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
EU
UJEP