Domov pro seniory Bukov

Přijetí – zdravotně postižených


Jednání se zájemcem o sociální službu

 

Jednání se zájemcem o službu je v Domově pro seniory Bukov, p.o. (dále jen v DpS Bukov), zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu mezi zájemcem o službu a zaměstnancem DpS Bukov. Zájemce i pracovník zařízení o sobě potřebují získat srozumitelné základní informace a vzájemnou důvěru.

Jednání se zájemcem o službu je významné z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě naše služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si vlastně představuje.

 

Informace o poskytovaných službách v DpS Bukov jsou k dispozici na internetových informačních stránkách RISK, Katalogu sociálních služeb v Ústí nad Labem, Komunitním plánu v Ústí nad Labem, Informačním prezentačním letáčku, který lze získat přímo v našem zařízení, Magistrátě města v Ústí nad Labem. O akcích v Domově pro seniory Bukov pravidelně informujeme v místním regionálním tisku. Jednou ročně u příležitosti Dne seniorů probíhá v zařízení Den otevřených dveří. Informace lze získat jednou ročně i přímo ve městě v rámci Veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Labem

 

Domov pro seniory Bukov,p.o., poskytuje dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Služby DpS Bukov jsou určeny osobám, které dosáhli věku 65 let a více nebo zdravotně postiženým od 26 let věku, kteří si nemohou ani za pomoci vlastní rodiny a jiných zdrojů sociálních služeb (např. pečovatelské služby) dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním domácím prostředí. Výjimkou jsou manželské/partnerské dvojice, u kterých může být jeden z manželů/partnerů částečně soběstačný.

 

Komu nemůžeme nabídnout naše služby:

 • 36 odst.3 vyhláška č.505/2006Sb.
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem)

Pro tyto klienty jsou určeny jiná pobytová zařízení poskytující sociální služby, např. Domovy se zvláštním režimem, či zdravotnická zařízení s ošetřovatelskou péčí.

Zájemce o umístění si musí nejprve podat Žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen „žádost“). Formuláře jsou k dispozici u sociální pracovnice, kam je vhodné se objednat na tel.č. 724 537 682, e-mail: svejdarova.ds@volny.cz

Formuláře také naleznete ke stažení zde: Žádost DS

 

Přílohy k žádosti:

 • Výpis ze zdravotní dokumentace na přiloženém formuláři či výpis ze zdravotní dokumentace, který Vám vytiskne lékař z PC (ne starší 3 měsíců)
 • Písemný souhlas
 • Osobní doklad, dle kterého ověříme informace uvedené v žádosti (OP, rodný list, cestovní pas)*
 • Kopie rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud je přiznán*
 • Kopie aktuálního důchodového výměru ČSSZ (či kopii složenky nebo výpisu z účtu)*

 

*nepovinný údaj

 

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost spolu s přílohami je možné doručit do DpS Bukov osobně žadatelem (popř. jeho zástupcem, rodinným příslušníkem, či jinou blízkou osobou) po předchozím objednání nebo zaslat poštou na adresu:

Domov pro seniory Bukov p.o.,

Za Vozovnou 783/1

400 01 Ústí nad Labem

 

Pro základní informování (kde si domluvit schůzku, kde vyzvednout žádost, s kým lze jednat) o poskytované sociální službě potencionálního zájemce o službu jsou pověřeni všichni sociální pracovníci, kteří jsou schopni informace předat srozumitelným způsobem a přizpůsobit se individuálním potřebám zájemce a jeho možnostem jednat. Jednání se zájemcem o službu je vícefázové. To znamená, že v případě potřeby zájemce před vlastním zahájením poskytování sociální služby, se zájemce zúčastní tolika jednání, kolik bude potřebovat pro své rozhodnutí, zda využije naší služby či nikoliv. Informací o poskytovaných službách je mnoho a lze předpokládat, že není možné předat vše na jedné schůzce. Při prvním kontaktu jde také především o oboustranné poznání a získání základních informací a důvěry, následně lze pokračovat v dalších jednáních.

 

Způsob a systém na sebe navazujících jednání je přizpůsoben požadavkům zájemce o službu, vzhledem k jeho individuálním potřebám k získání informací o DpS Bukov. Pověřený sociální pracovník tedy rozlišuje, o jakého zájemce se jedná a tomu přizpůsobí nejenom srozumitelný výklad, ale také jednotlivé fáze jednání:

 • Zájemci „aktivní“

tito zájemci již od prvopočátku a před podáním žádosti chtějí být plně informováni o nabízené sociální službě a chtějí se zúčastnit jednání a poznat zařízení. Až po té se rozhodnou, zda si žádost podají právě do DpS Bukov.

Fáze jednání: domluvení schůzky se sociálním pracovníkem, účast na jednání, podání žádosti, výzva zájemce poskytovatelem k zahájení poskytování sociální služby, další jednání, sociální šetření, zahájení poskytování sociální služby.

 • Zájemci „pasivní“ – tito zájemci při podání žádosti nemají potřebu bližších informací a osobního setkání s pracovníkem DpS Bukov. Podají si žádost a vyčkávají do doby, než jsou vyzváni pracovníkem zařízení k osobnímu jednání před sociálním šetřením a zahájením poskytováním sociální služby.

Fáze jednání: podání žádosti, výzva zájemce poskytovatelem k zahájení poskytování sociální služby, jednání, sociální šetření, zahájení poskytování sociální služby.

 • Zájemci „po telefonu“ – tito zájemci si podají žádost do DpS Bukov a průběžně se telefonicky informují o novinkách a záležitostech, které jsou pro ně momentálně aktuální do doby, než jsou vyzvání pracovníkem zařízení k osobnímu jednání před zahájením poskytování sociální služby.

Fáze jednání: podání žádosti, průběžné telefonické jednání, výzva zájemce poskytovatelem k zahájení poskytování sociální služby, jednání, sociální šetření, zahájení poskytování sociální služby.

 • Zájemci „v zastoupení“ – tito zájemci zpravidla pověří svým zastupováním k vyjednání podání žádosti a k získání informací o sociální službě osobu blízkou a to do doby, než je k osobnímu jednání vyzván samotný zájemce o službu před zahájením poskytování sociální služby.

Fáze jednání: podání žádosti, získání informací prostřednictvím osoby blízké, výzva zájemce poskytovatelem k zahájení poskytování sociální služby, jednání, sociální šetření, zahájení poskytování sociální služby.

 

Tyto různé modely jednání se zájemcem o službu nejsou zdaleka jediné možné. Nelze všechny zájemce začlenit do předem daných schémat a na základě toho s nimi jednat. Naše modely ukazují spíše na to, že se na nás obracejí různí zájemci s individuálními potřebami k získání informací a je tedy vždy možné se dohodnout na postupu a způsobu jednání, na základě potřeb a požadavků zájemce. Vychází se z individuálních předpokladů zájemce a jeho bariér, je respektována zájemcova individualita, která je základním předpokladem navázání úspěšné spolupráce.

Všechny modely a fáze jednání provází průběžné telefonické nebo písemné jednání ze strany sociálního pracovníka pro dojednání termínů, získání nebo podání nových informací apod.

 

Jednání se zájemcem o službu s pověřeným sociálním pracovníkem se mohou účastnit i jiné osoby, například z řad příbuzných, pokud s tímto zájemce souhlasí. Samotné jednání probíhá následovně:

Zaměstnanec ve službě, který se představí, doprovodí zájemce o službu do kanceláře sociální pracovnice DpS Bukov a představí ji. Pro navození atmosféry příjemného setkání (bez telefonů a poslechu rádia apod.) nabídne sociální pracovnice i možnost vést jednání mimo kancelář, např. nerušeně v klubovně či knihovně DpS Bukov a naváže rozhovor. Jsou dodržována obecná pravidla prvního kontaktu s klientem, který bývá mnohdy klíčovým v budoucí spolupráci.

Sociální pracovník představí organizaci. Sociální pracovník zjistí, proč je zájemce zde, co všechno již ví o službě, kterou mu můžeme nabídnout, a co od schůzky očekává. Následně shrne, jak by mohla schůzka probíhat a jaké informace budou předány.

Zájemce je seznámen s tím, jaké služby zařízení nabízí, co tyto služby zahrnují, s podmínkami poskytování nabízených služeb a s úhradou za tyto služby. Zájemce je dále seznámen s rámcovým chodem zařízení a s vnitřními pravidly DpS Bukov. V případě zájmu je možné zájemce zařízením provést.

V průběhu schůzky sociální pracovník odpovídá i na dotazy zájemce a vybízí ho k tomu, aby se zeptal na to, co ho zajímá. Sociální pracovník se rovněž několikrát ujistí, zda zájemce informacím rozumí a v případě potřeby informace zopakuje. Sociální pracovník se v průběhu schůzky snaží zjistit, co si zájemce od služby slibuje, kam má služba směřovat a proč si vybral zrovna tuto službu – snaží se zjistit cíle služby, a jak by mohlo být těchto cílů dosaženo. V případě, že si sociální pracovník potřebuje zaznamenat něco z toho, o čem se zájemcem hovoří a na čem se dohodli, zájemce o tom nejdříve uvědomí.

Na závěr jednání sociální pracovník shrne informace ze schůzky a ujistí se, zda si vzájemně porozuměli a seznámí zájemce s tím, co bude následovat (zařazení do seznamu žadatelů, vyzvání k uzavření Smlouvy o poskytování služby, zahájení poskytování sociální služby) a zda s tímto postupem zájemce souhlasí. Zájemce je rovněž informován, aby oznámil DpS Bukov jakoukoliv změnu v údajích, které uvedl v žádosti. Není-li si zájemce stále jistý, zda právě naše služba je pro něj vhodná, lze si s ním domluvit další schůzku.

Sociální pracovník je na každé jednání se zájemcem o službu důkladně připraven. Má zpracován přehled informací, které chce zájemci předat a v jakém pořadí, s respektováním možností zájemce jednat a vstřebávat velké množství informací. Má připraveny i informační materiály zařízení, které si zájemce může kdykoliv v klidu doma prostudovat.

V závažných případech, kdy zájemce není momentálně schopen zúčastnit se jednání a chce a potřebuje zahájit poskytování sociální služby, je možné na základě jeho požadavku jednání přímo se zájemcem vypustit a podmínky poskytování služby dohodnout s osobou jemu blízkou, která je zájemcem pověřena jednat. Jakmile se zlepší stav uživatele služby natolik, že je schopen samostatně jednat, jsou s ním všechny podmínky poskytování sociální služby projednány přímo.

 

Sociální pracovník se přizpůsobuje dorozumívacím možnostem zájemce a je-li třeba, opatří si tlumočníka. Odpovídá za to, že všechny formality jsou zájemci předloženy v jemu srozumitelné podobě tak, aby mohl učinit informované rozhodnutí – jde o rozhodnutí, se kterým je zájemce o službu ve vnitřní shodě, je patrné, že zájemce porozuměl všem bodům jednání a rozpoznal, zda nabízená služba může naplnit jeho potřeby a očekávání.

Komunikační schopnosti všech zaměstnanců zařízení odpovídají potřebám cílové skupiny uživatelů. V případě, že je zájemce omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům, jednání se účastní i jeho zástupce – opatrovník/osoba ad NOZ. Jednání se mohou účastnit rodinní příslušníci, osoby blízké (např. sousedé, přátelé aj.), osoby, které o zájemce v současné době pečují (např. referující pracovník ze stávajícího zařízení, léčebny aj.), odborníci zainteresovaní do dané problematiky (např. psycholog, psychiatr aj.). Výběr těchto osob na jednání závisí na volbě a rozhodnutí zájemce. Na stejném principu je založeno i sociální šetření.

 

Systém vedení seznamu žadatelů o službu na poskytnutí sociální služby:

Žádosti o poskytnutí sociální služby jsou vloženy do seznamu žadatelů dle kritérií pro přijetí, s kterými je žadatel seznámen.

 

Základní kritéria při posuzování žádosti:

 

  1. Naléhavost žádosti z důvodu nesoběstačnosti a zdravotního stavu (míra nesoběstačnosti)
  2. Naléhavost žádosti z důvodu sociální situace rodiny (žadatel nemá nikoho, kdo by o něj mohl či byl ochoten pečovat)
  3. Osamělost
  4. Žadatel je již uživatelem jiné, nepobytové sociální služby (např. je uživatelem pečovatelské služby – organizace cítí morální povinnost nabídnout mu službu)
  5. Zájemce odpovídá cílové skupině – zdravotně postižených – DpS Bukov
  6. Účast v odboji – podle litery zákona
  7. Místo trvalého bydliště
  8. Datum podání žádosti

 

Dle naplnění kritérií získává žadatel o sociální službu ve speciálním PC programu body a status, a na jejichž základě se žádost posuzuje. Zájemce o službu během doby čekání, svoji žádost pravidelně aktualizuje, nejlépe písemnou formou (osobním podáním v DpS Bukov, poštou, emailem).

 

O termínu přijetí a zahájení poskytování sociální služby informuje zájemce o službu sociální pracovník, který si se zájemcem domluví osobní jednání. Pokud žadatel odmítne nabídnuté poskytnutí služby, ale chce zůstat v seznamu žadatelů, sociální pracovnice mu vyhoví.

Smyslem jednání se zájemcem o službu je nejenom informovat zájemce o možnostech poskytovatele a o nabízených službách, ale také zjistit požadavky zájemce a co od nabízené sociální služby očekává, čeho by chtěl pomocí naší služby dosáhnout – zjistit jeho osobní cíle. Osobním cílem je v kontextu sociálních služeb to, čeho může zájemce dosáhnout právě využíváním sociální služby. Osobní cíl musí být dobře formulovaný a pro zájemce významný, konkrétní, musí se týkat výskytu, nikoliv nepřítomnosti něčeho, musí mít stanovený začátek, musí být realistický a jeho dosažení musí stát úsilí ze strany zájemce. Nejdůležitějším kritériem osobního cíle je to, že osobní cíle si stanovuje zájemce sám. Sociální pracovník zájemce pouze podporuje ve formulaci svých přání a cílů a respektuje názor a vůli zájemce. Sociální pracovník po zjištění představ, požadavků a očekávání zájemce o poskytované sociální službě a po vyjasnění nabídky a možností poskytovatele, dohodne se zájemcem, jaké osobní cíle bude služba naplňovat, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby. Pokusí se společně domluvit na poskytování služby, která odpovídá představám obou stran a v co nejvyšší možné míře přizpůsobit sociální službu individuálním potřebám zájemce.

Sociální pracovník počítá s tím, že se osobní cíle zájemce mohou, zejména v průběhu adaptační doby při poskytování sociální služby, měnit a po dosažení jednoho cíle se budou stanovovat cíle nové. Zájemce je proto seznámen s dalším postupem pro zjišťování a naplňování osobních cílů a to se systémem „klíčových pracovníků“, kdy je každému uživateli služby přidělen jeden klíčový pracovník, který zjišťuje a eviduje naplňování osobních cílů zápisem do Individuálního plánu péče.

Prvotní dohodnuté osobní cíle mezi zájemcem a sociálním pracovníkem jsou uvedeny v Záznamu ze sociálního šetření.

 

K umístění žadatele o službu v DpS Bukov se vyjadřuje tým pracovníků DpS Bukov, který se skládá ze sociálních pracovníků, zdravotních sester a ošetřující smluvní lékařky. Tato odborná komise má k dispozici dokumentaci zájemce, vč. již vyplněného sociálního šetření. Na základě vyjádření tohoto týmu je zájemce osloven a v případě souhlasného stanoviska všech stran, je s ním domluven termín podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a předání pokojové jednotky, kde bude zájemce ubytovaný.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.