Domov pro seniory Bukov

O nás


příspěvkové organizace:  DOMOV PRO SENIORY BUKOV,   příspěvková organizace

Sídlo organizace:              Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:                                   445 55 661

Číslo účtu:                         3783890217 /0100 (Komerční Banka)

Kapacita :                          132

Domov pro seniory Bukov, p.o. je partnerem vzdělávacího projektu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dále spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou v Ústí nad Labem a poskytuje praxi studentům těchto škol.

Uživatelům sociálních služeb je zpracováván individuální plán podpory péče s ohledem na jejich potřeby, přání a cíle poskytované služby a možnosti DpS Bukov.

Domov pro seniory Bukov, p. o. je moderní zařízení pro seniory nacházející se v Ústí nad Labem. Najdete ho nad Zimním stadiónem, v blízkosti zastávky MHD. (Adresa: DpS Bukov, Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem, 400 01)

V Domově jsou pouze jednolůžkové, manželské nebo partnerské dvoulůžkové pokojové jednotky s příslušenstvím. Velkou předností a výhodou je, že pokojové jednotky v DpS Bukov si uživatelé sociální služby dovybavují vlastním nábytkem i dalším běžným vybavením, tímto se DpS Bukov snaží přiblížit život v Domově co nejvíce domácímu prostředí.

Kuchyňská linka, vestavěné skříně, vybavení koupelny, WC a polohovací postel je v majetku DpS Bukov.

V Domově se dále nachází velká jídelna, klubovna, knihovna, zájmová dílna a tělocvična. Venkovní átrium má zahradní úpravu.

Veřejný závazek

Poslání Domova pro seniory Bukov, p. o.

Posláním Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům a osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby. Všechny služby poskytovat tak, aby uživatelé služeb DpS Bukov žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků, a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Senioři:

 • Věková kategorie klientů mladší senioři (65-80 let)
 • Věková kategorie klientů starší senioři (nad 80 let)

Kapacita pobytové formy poskytování – počet lůžek 122

Provozní doba pobytové formy poskytování – poskytování nepřetržitě

Osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením:

 • Věková kategorie klientů dospělí ( 27- 65 let)
 • Věková kategorie klientů mladší senioři (65-80 let)
 • Věková kategorie klientů starší senioři (nad 80 let)

Kapacita pobytové formy poskytování – počet lůžek 10

Provozní doba pobytové formy poskytování – poskytování nepřetržitě

Vize Domova pro seniory Bukov, p. o.

Klientům nabízet komplex kvalitních, na sebe navazujících služeb, přizpůsobené jejich požadavkům a potřebám s důrazem na podporu samostatnosti a nezávislosti, pokud možno jako v životě jejich vrstevníků v běžné společnosti. Umožnit klientům udržet a rozvíjet jejich fyzické a psychické schopnosti.

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace:

V současné době je poskytovatel DpS Bukov příspěvkovou organizací, která je zřízena Statutárním městem Ústí n. L., a to Zřizovací listinou, která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti DpS Bukov, vymezuje majetek a majetková práva a v obecné rovině také poskytované sociální služby. DpS Bukov vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem, ředitelkou. Klienti DpS Bukov jsou lidé s různorodým životním zatížením. Služby jsou poskytovány celoročně, 24 hodin denně.

 

Cíle DpS Bukov:

 • poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb;
 • realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova
 • zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Cíle poskytované péče:

 • vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí prostřednictvím ošetřovatelské péče, včetně rehabilitace, poradenství a dalších služeb;
 • snížit rizika sociálního vyloučení;
 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů;
 • podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout;
 • vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na volnočasových aktivitách a akcích ve spolupráci s ostatními sociálními zařízeními.

Princip poskytování služeb:

 • středem zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy;
 • partnerství;
 • podporování přirozených vztahů, spolupráce s rodinami a přáteli uživatelů;
 • ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům služby;
 • poskytování služby v souladu s vnitřními předpisy a pravidly domova;
 • dodržování Standardů kvality péče (SQSS);
 • začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení, využívání běžných služeb veřejnosti, podpora vztahů s rodinou;
 • respektování potřeb – služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů;
 • rovnost bez diskriminace;
 • profesní odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání;
 • týmová spolupráce.

Poskytovat sociální služby v DpS Bukov nelze osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře;
 • které trpí akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním;
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (poruchy chování, které ohrožují klienta nebo jeho okolí na zdraví, a které se nedaří žádným způsobem kompenzovat).

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.